הצהרת זכויות יוצרים

מועדון הרודסטרים הישראלי (ע"ר) (להלן: "העמותה") הינו הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בכל חומר (לרבות יצירה, כמשמעות מונח זה בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, להלן: "החוק") המתפרסם באתר האינטרנט של העמותה שכתובתו www.roadster.co.il (כפי שעשוי להיות מעודכן מפעם לפעם), לרבות חומר המתפרסם בפורום העמותה על ידי המשתתפים בו.

אין באמור לעיל, כדי להטיל על מועדון הרודסטרים הישראלי אחריות כלשהי בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורום העמותה, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם על ידי משתתף/ים במסגרת פורום העמותה.
האחריות הבלעדית לתוכן ההודעות המופיעות בפורום העמותה היא של המשתתף/ים שפרסם את ההודעה.

"הזכויות המוסריות" בכל יצירה המפורסמת באתר העמותה, וכן האחריות לשמור על זכויותיו של מי שפרסם את אותה היצירה (להלן: "היוצר"), מוטלת על היוצר.
"זכות מוסרית", כפי שמוגדרת בחוק, ביחס ליצירה היא זכות היוצר -

  1. כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין;
  2. כי לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר;

חומר המתפרסם באתר והוא נשוא זכויות יוצרים של העמותה, אין להעתיקו, לפרסמו במקום אחר, או לעשות בו כל שימוש אחר (למעט שימושים מותרים על פי החוק), ללא קבלת רשות מפורשת של העמותה.

העמותה אינה מתחייבת להמשיך לפרסם כל חומר שהוא שיועלה לאתר העמותה, והסמכות לפרסם/להסיר חומר הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת העמותה או מי שהסמיכה ההנהלה לניהול אתר העמותה.

הגם שהעמותה עושה מאמצים לוודא נכונות תוכנן של הודעות או פרסומים המובאים על ידי העמותה, הרי שתכנים ו/או הודעות אלו מובאים כמות שהם (As Is) ולא תהא למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה ו/או האורגנים הפועלים בשמה בשל הודעות או פרסומים אלו.

עוד באותו נושא...

אודות מועדון הרודסטרים

אודות מועדון הרודסטרים

מועדון הרודסטרים הישראלי הוקם ב-2003 ומיסד את פעילותו כעמותה רשומה בשנת 2008. המועדון מעמיד לנגד עיניו כמטרה את הגברת התודעה המוטורית, טיפוח המודעות לזהירות בדרכים וקידום הספורט המוטורי, בדגש על בעלי וחובבי רכבי רודסטר וקבריולה (רכבים פתוחים)

picture

איך מצטרפים אלינו?

איך מצטרפים אלינו?

מעניין להיות חבר בעמותה? עליך להגיש לוועד העמותה טופס רישום ולצרף דמי הרשמה וחברות כפי שיקבעו מעת לעת על-ידי ועד העמותה. ניתן להירשם לעמותה רק לאחר מפגש אישי עם אחד מחברי הועד, שיעשה בדרך-כלל במהלך המפגש השבועי של המועדון בימי שישי אחה"צ

picture

פעילויות העמותה

פעילויות העמותה

מועדון הרודסטרים מקיים מגוון רחב של פעילויות, אירועים ומפגשים לחברי העמותה. המועדון מקיים מפגש חברים שבועי בימי שישי בצהריים, מארגן טיולים עונתיים והרצאות העשרה, מרכז הסדרי הנחות מיוחדים לחברים וכן מנהל ליגה מוטורית בה משתתפים חברי המועדון

picture